top of page

B  L  O  G

Search

MEĐUVLASNIČKI UGOVOR (MU)

Međuvlasnički Ugovor !

Međuvlasnički ugovor je ugovor kojeg sklapaju suvlasnici nekretnine/a, najčešće stambene zgrade i njime uređuju prava i obveze u vezi upravljanja i korištenja nekretnine.


Isti je uređen Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji propisuje da taj ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku, a osim toga mora ga sklopiti većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine.

U tom slučaju odredbe istoga, kao i kasnije odluke suvlasnika obvezuju sve suvlasnike, pa čak i one koje su stekli pravo su/vlasništva nakon zaključenja međuvlasničkog ugovora.


Tim se Ugovorom uređuju uvjeti i načini upravljanja i korištenja nekretnine, određuje se koji su zajednički dijelovi nekretnine; isti sadrži podatke o osobi koja će upravljati nekretninom (upravitelj zgrade), uređuje se pitanje zajedničke pričuve te se navode podatci o suvlasniku koji je ovlašten za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju i trećima (predstavnik stanara).


Zakon propisuje da su svi suvlasnici dužni, dakle, obvezni su sudjelovati u upravljanju nekretninom te su dužni odrediti zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu.

Jeste li znali da ako suvlasnici ne odrede osobu koja će upravljati nekretninom (upravitelja zgrade), a nastane potreba za obavljanje hitnih popravaka na zgradi, da je jedinica lokalne samouprave i uprave ovlaštena za te popravke odrediti „prinudnog upravitelja zgrade“ čije troškove će suvlasnici biti dužni platiti u roku od osam dana ?


Upravo zato korisno je sklopiti međuvlasnički Ugovor, koji treba biti odlično preciziran bez ikakvih propusta, kako bi se smanjila mogućnost nastanka spornih i neuređenih pitanja između suvlasnika zgrade.

Copyright © 2020 D.M.D. All rights reserved. Sva prava pridržana. Odvjetnik-Attorney at Law Tomislav Kovačić.

1 view

Recent Posts

See All

NEPREKIDNO RADIMO

Odvjetnički ured  Tomislav Kovačić radi neprekidno od samog starta pandemije Covid-19 i na rapolaganju Vam je svaki radni dan od Ponedjeljka do Petka od 8:00 - 15:00 sati i po dogovoru.  Općinski sud

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page